Polityka Prywatności

Klauzula informacyjna związana z procesem przetwarzania danych osobowych w Skywhite Sp. z O.O.

 

Uprzejmie informujemy, że firma Skywhite Sp. z O.O. z siedzibą w Warszawie  (zwana dalej: „Skywhite” lub „Spółka”) przetwarza informacje ze źródeł publicznych oraz ogólnodostępnych (w tym z Internetu), tworząc bazę danych. Wśród tych informacji mogą pojawić się dane, które na gruncie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „Ogólne Rozporządzenie” lub „RODO”), mają charakter danych osobowych.

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Skywhite Sp. z O.O. z siedzibą w Warszawie, zwany dalej Administratorem; Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
 2. Kontakt z Koordynatorem ds. ochrony danych osobowych: e-mail: po założeniu na Rennell
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wynikającym z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, w tym:
  – korespondencji handlowej,
  – realizacji zamówień, rozliczeń finansowych oraz serwisu posprzedażowego,
  – prezentacji usług i produktów oferowanych przez Administratora,
  i nie będą udostępniane innym odbiorcom,
 4. podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest Art. 6 ust. 1 lit. a, b, c, d, e, f lub Art.9 ust.1 lit. a, b, c, d, h, i, j – ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
 5. podanie danych jest niezbędne do prawidłowego przebiegu współpracy, w przypadku niepodania danych niemożliwe będzie prowadzenie dalszej korespondencji oraz zachowanie prawidłowego obiegu informacji i rzetelnej współpracy.
 6. Pani/Pana dane zostały pozyskane:
  – osobiście w trakcie wizyty pracowników stacjonarnych i/lub,
  – z ogólnodostępnych źródeł takich jak internet lub książka telefoniczna i/lub,
  – w ramach współpracy wykonywanej przed terminem 25.05.2018 i wejściem w życie RODO.
 7. Pani/Pana dane obejmują:
  – imię i nazwisko i/lub,
  – nazwę firmy i/lub,
  – dane teleadresowe i/lub,
  – informacje o prowadzonej działalności gospodarczej i/lub,
  – w szczególnych okolicznościach – wizerunek.
 8. odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą upoważnienie pracownicy Skywhite Sp. z O.O. oraz firmy, którym w ramach niezbędności wykonania czynności wymienionych w punktach 3,4 i 5 dane na mocy odrębnych umów z Skywhite Sp. z O.O. dane zostały powierzone.
 9. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do momentu prowadzenia korespondencji niezbędnej do wykonania działań handlowych, posprzedażowych, a także celem wznowienia współpracy, o ile wcześniej nie zgłosi Pani/Pan sprzeciwu.
 10. Pani/Pana dane przechowywane będą w okresie ich przetwarzania a także po jego ustaniu celem możliwości wznowienia współpracy, do momentu zgłoszenia prośby o ich usunięcie.
 11. posiada Pani/Pan prawo do:
  – żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  – wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
  – przenoszenia danych,
  – wniesienia skargi do organu nadzorczego,
  – cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 12. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzasadnione jest, że Pana/Pani dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r
 13. podanie danych osobowych jest dobrowolne/ obligatoryjne na mocy przepisu prawa, jednakże niepodanie danych w zakresie wymaganym przez administratora może skutkować zakończeniem współpracy i brakiem możliwości prowadzenia dalszej korespondencji a także wykonania czynności wymienionych w punktach 3,4 i 5.

 

 

 

loading