Regulamin

Niniejszy regulamin został wydany przez firmę Skywhite sp. Z O O. Wypożyczalnię samochodów „Rennell” z siedzibą w Warszawie.

 

 1. Najemcą samochodu i osobą uprawnioną do kierowania może zostać osoba która, ukończyła 21 lat, posiada ważny dowód osobisty, ważne prawo jazdy kategorii „B”,
  ważny paszport – w przypadku obcokrajowca oraz ważną kartę kredytową lub debetową.
  W przypadku braku konta bankowego lub ww. karty wymagany będzie dodatkowy dokument potwierdzający tożsamość najemcy np. paszport lub książeczka wojskowa, a w sytuacjach wyjątkowych kiedy najemca nie będzie miał możliwości przedstawienia trzeciego dokumentu, będzie musiał zapłacić 200% kaucji. W przypadku, gdy po stronie Najemcy występuje więcej niż jedna osoba, ponoszą odpowiedzialność solidarną za zobowiązania wynikające z umowy. Do kierowania pojazdem może zostać upoważniona jedna osoba wymieniona w umowie. Kierowcą może być też inna osoba niż Najemca, pod warunkiem, że Najemca przy zawarciu umowy złożył pisemne oświadczenie wskazujące osobę, która będzie drugim kierowcą i przedłoży wymagane dokumenty. Najemca ponosi osobistą odpowiedzialność za działania drugiego kierowcy niezgodne z umową. Wynajmujący zastrzega sobie prawo do odmowy wynajmu samochodu bez podania przyczyny.

 

 1. Zgodnie z umową oraz protokołem zdawczo/ odbiorczym, Najemca otrzymuje zatankowany samochód, uzupełniony płynem do spryskiwaczy do pełna, sprawny technicznie, czysty w środku
  i zewnątrz oraz w stanie nieuszkodzonym. Najemca jest zobowiązany do użytkowania pojazdu z należytą starannością i do zwrotu w takim samym stanie jak w dniu wydania zgodnie z ww. protokołem. Ewentualne uszkodzenia lub zabrudzenia będą usuwane na koszt Najemcy.

 

 1. W okresie najmu Najemca lub upoważniona osoba do kierowania pojazdem zobowiązana jest do:
  1. posiadania przy sobie dokumentów wymaganych przepisami o ruchu drogowym dokumentów stwierdzających uprawnienie do kierowania  pojazdem, stwierdzających dopuszczenie pojazdu do ruchu, potwierdzających zawarcie umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności, zaświadczenia o przeprowadzonym badaniu technicznym z wynikiem pozytywnym.
  2. zabezpieczenia samochodu przed kradzieżą (każdorazowo zamykając auto uruchamiając zabezpieczenia kradzieżowe), starannego zabezpieczenia poza pojazdem dokumentów i kluczyków oraz pozostawiania pojazdu na parkingach strzeżonych lub na zamkniętej posesji
  3. przestrzegania zasad i przepisów ruchu drogowego
  4. parkowania samochodu w miejscach do tego wyznaczonych
  5. stosowania właściwego paliwa do danego samochodu zgodnie z oznaczeniem w dowodzie rejestracyjnym, wlewie paliwa oraz protokole zdawczo/ odbiorczym
  6. utrzymywania samochodu w należytej czystości a także korzystania z pojazdu zgodnie z zasadami prawidłowej eksploatacji
  7. sprawdzania poziomu oleju, płynu; spryskiwaczy, chłodniczego i hamulcowego
  8. sprawdzania oświetlenia i wszystkich świateł samochodu oraz ciśnienia w ogumieniu
  9. udostępniania samochodu w celu wykonania przeglądu okresowego, serwisu lub wymiany opon w miejscu i czasie wskazanym przez wypożyczalnię „Rennell”

 

 1. W trakcie trwania umowy najmu zabrania się:
  1. palenia tytoniu i spożywania alkoholu wewnątrz auta
  2. kierowania pojazdem po spożyciu alkoholu, narkotyków lub innych środków psychotropowych
  3. przewożenia zwierząt bez specjalnego zabezpieczenia (klatka lub transporter)
  4. przekraczania dopuszczalnej ładowności
  5. przewożenia nielegalnych przedmiotów (broń, narkotyki i inne zakazane rzecz zgodnie z polskim prawem)
  6. przewożenia więcej osób niż przewiduje dowód rejestracyjny
  7. holowania pojazdów
  8. mycia pojazdu na myjni automatycznej
  9. dokonywania jakichkolwiek przeróbek/ modyfikacji w samochodzie bez zgody Wynajmującego, w tym zamieszczania reklam
  10. przemieszczania się wynajętym samochodem poza granicę RP bez zgody Wynajmującego
  11. prowadzenie pojazdu bez ważnych uprawnień
  12. prowadzenie pojazdu z zakazem sądowym lub zatrzymanymi uprawnieniami na okres 3 miesięcy

  W przypadku naruszenia powyższych postanowień Najemca będzie zobowiązany do zapłaty opłaty administracyjnej za szkodę oraz kary umownej. W przypadku wprowadzenia zmian o których mowa w ppkt. i) niniejszego punktu, Wynajmujący zastrzega sobie prawo do obciążenia Najemcy kosztami przywrócenia stanu pierwotnego w ASO oraz domagania się zapłaty za utratę wartości pojazdu spowodowaną przeróbkami, a także ewentualną utratę gwarancji.W przypadku naruszenia postanowienia w ppkt. e), Wynajmujący nie odpowiada i nie ponosi odpowiedzialności karnej za przewożone / przemycane nielegalne przedmioty. Cała odpowiedzialność spoczywa na osobie, która dokonała najmu pojazdu, zgodnie z umową.

 

 1. Wyjazd oraz użytkowanie pojazdu za granicą RP:
  Przemieszczanie się wynajętego pojazdu poza granicę RP jest dopuszczalne, pod warunkiem uprzedniego wyrażenia zgody przez Wynajmującego, oraz po dokonaniu dodatkowej opłaty
  za ponadnormatywny przebieg km. Wynajmujący zastrzega sobie całkowity brak zgody na wyjazd do krajów Wschodnich;
  Białoruś, Ukraina, Mołdawia, Rosja, Łotwa, Estonia i wszystkich krajów nienależących do Unii Europejskiej ze względu na brak działającego AC. W przypadku z łamania zakazu, najemca zostanie obciążony karą w wysokości 5.000 PLN (pięć tysięcy złotych) oraz wszelkimi kosztami mającymi wystąpić z tytułu braku AC (kradzież samochodu, kolizja, wypadek, wandalizm itp.) Wszelkie koszty wynikające z awarii lub uszkodzenia pojazdu poza granicami RP, które nie obejmuje polisa AC i Assistance w ograniczonym zakresie (w szczególności holowanie, auto zastępcze, powrót do kraju) pokrywa Najemca. Najemca powinien wykupić dodatkową polisę Assistance W zakresie oczekiwanej pomocy. W przypadku nie zgłoszenia lub nie otrzymania zgody na wyjazd za granice,
  a zostanie stwierdzony fakt iż samochód przekroczył granice zostanie nałożona dodatkowa opłata na Najemcę w wysokości 1.500 PLN (tysiąc pięćset złotych).

 

 1. Opłaty, warunki płatności:
  1. płatność za wynajem samochodu jest z góry gotówką, przelewem lub kartą płatniczą bądź kredytową w chwili wynajmu pojazdu zgodnie z warunkami określonymi w umowie najmu
  2. przedłużenie wynajmu samochodu należy uregulować osobiście w siedzibie wypożyczalni lub przelewem na konto bankowe w dniu przedłożenia wynajmu bezpośrednio w banku w którym wypożyczalnia „Rennell” posiada konto
  3. Bezprawne przedłużenie umowy najmu o kolejna dobę bez pisemnej zgody wypożyczalni „Rennell”, a za takie uważa się nieinformowanie wypożyczalni o przedłużeniu, upoważnia „Wypożyczalnię Rennell” do pobrania dodatkowej opłaty przewidzianej umową
  4. Brak płatności skutkuje automatycznym wypowiedzeniem umowy i zobowiązuje Najemcę do natychmiastowego zwrotu samochodu w siedzibie wypożyczalni
  5. Ceny stawek dobowych, miesięcznych znajdują się na stronie internetowej wypożyczalni www.rennell.pl
  6. Opłaty za wynajem oraz opłaty dodatkowe nie są zwracane w przypadku wcześniejszego zwrotu pojazdu lub całkowitej rezygnacji z wynajmu
  7. W przypadku wynajmu długoterminowego płatność regulowana jest na podstawie faktury VAT wystawianej z terminem płatności przypadającym na dzień rozpoczęcia kolejnego okresu wynajmu
  8. Zwrot pojazdu oraz podpisanie protokołu zdawczo/ odbiorczego bez zastrzeżeń jest jednoznaczne ze zwrotem wpłaconej kaucji

 

 1. Kary umowne, opłaty dodatkowe:
  1. Użycie samochodu do jakiegokolwiek przestępstwa upoważnia wypożyczalnie „Rennell” do obciążenia Najemcy karą umowną do 5.000 PLN w zależności od okoliczności
  2. W razie udostępnienia samochodu przy wyższych wskazaniach licznika kilometrów lub nieudostępnienia go w ogóle w celu wykonania przeglądu okresowego, serwisu itp. Najemca zostanie obciążony pełnymi kosztami przeglądu, oraz będzie zobowiązany do wyrównania Wynajmującemu straty, jaką ten poniósł przez zaniedbanie Najemcy (np. utrata gwarancji)
  3. Usunięcie awarii powstałej z winy lub zaniedbania obsługi przez Najemcę następuje na koszt i ryzyko Najemcy w całości
  4. Koszty zakupu płynu do spryskiwaczy oraz naprawy uszkodzonego ogumienia w okresie najmu pokrywa w całości Najemca.
  5. Zagubienie dowodu rejestracyjnego lub tablicy rejestracyjnej 400 PLN
  6. Zagubienie kluczyków będzie skutkowało naliczeniem opłat na podstawie cen ASO.
  7. Zagubienie lub uszkodzenie apteczki, gaśnicy, trójkąta, lewarka, klucza bądź innego wyposażenia auta, będzie skutkowało naliczeniem opłaty na podstawie cen ASO
  8. Holowanie uszkodzonego lub niesprawnego pojazdu z winy Najemcy 5 PLN/ km. Liczone w obie strony.
  9. Inne uszkodzenia nie wymienione w pkt.8 będą rozliczane z kaucji po uprzedniej wycenie – sporządzeniu kosztorysu przez warsztat naprawczy.
  10. Najemca zobowiązany jest do zapłaty kar i mandatów nałożonych w związku z naruszeniem uregulowań prawnych związanych z użytkowaniem pojazdu
  11. Najemca zobowiązany jest do poniesienia kosztów postępowań przed sądami lub organami administracyjnymi
  12. Najemca zobowiązany jest do pokrycia wszystkich ponoszonych i poniesionych kosztów w przypadku skonfiskowania pojazdu przez służby mundurowe i organy ścigania w przypadku złamania regulaminu w pkt. 5, ppkt. e) oraz kosztów za wskazanie kierującego w wysokości 200 PLN

 

 1. Przeglądy i awarie:
  Najemca zobowiązany jest informować wypożyczalnię o wszystkich awariach i uszkodzeniach samochodu, niezwłocznie po ich wystąpieniu/ stwierdzeniu i zobowiązuje się do stosowania wytycznych otrzymanych od przedstawiciela wypożyczalni

 

 1. Postanowienia końcowe:
  1. Najemca nie jest uprawniony do przenoszenia praw lub obowiązków wynikających z umowy na osoby trzecie bez zgody wynajmującego wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
  2. Wypożyczalnia „Rennell” jest uprawniona do przenoszenia praw lub obowiązków wynikających z umowy na osoby trzecie bez zgody Najemcy
  3. Wszelkie spory wynikające z zawartej umowy najmu będą rozstrzygane przez Sąd właściwy dla siedziby wypożyczalni „Rennell”
  4. Najemca wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w związku z rezerwacją i wynajmem samochodu oraz likwidacją szkody, zgodnie z ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 28 sierpnia 1997 roku, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2002 nr 101 poz 926

 

loading